OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

I. Základní ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele pramenící ze smlouvy o poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“).

Definice:

„Smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu o dílo uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi poskytovatelem a zákazníkem, na jejímž základě poskytovatel poskytne zákazníkovi službu spočívající v provedení vyžehlení prádla;

„Poskytovatel“ – Dita Čermáková, IČ 06287654, 628 00 Brno – Líšeň, Ondráčkova 1142/102;

„Zákazník“ – osoba, která službu objedná a souhlasí s těmito OP;

„Prádlo“ – vyprané oblečení, ložní prádlo a ostatní ploché prádlo, popř. jiné – dle domluvy, přiměřeně poskládané, nebo na ramínkách;

„Portál“ – počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.nazehlime.cz, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů a databází;

Vzájemné právní vztahy neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

II. Objednání služby – uzavření smlouvy

Objednávka služby:

Za uzavření smlouvy pomocí formuláře na portálu se považuje aktivování tlačítka „Objednat žehlení“. V tomto případě zadání objednávky je poskytovatelem automaticky odeslán potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem ve formuláři.

V případě zadání objednávky telefonicky budou zákazníkovi potvrzeny údaje o zadání zakázky ihned a v tomto případě se za uzavření smlouvy považuje telefonický hovor.

Pokud je objednávka zadána e-mailem, považuje se za uzavření smlouvy doručení e-mailu poskytovateli. O doručení e-mailu bude zákazník informován potvrzovacím e-mailem nebo telefonicky.

Služba je poskytována na území Brna – doprava zdarma.

Minimální hodnota jedné objednávky činí 550 Kč.
Převzetí a předání zakázky je možné v termínech a časech uvedených na portále nebo dle dohody.
Objednáním služby souhlasí zákazník s těmito OP.

III. Převzetí prádla

Poskytovatel se zavazuje převzít prádlo ve stanoveném termínu, čase a v místě určeném zákazníkem v objednávkovém formuláři či zadané při telefonické či e-mailové objednávce.

Poskytovatel převezme prádlo čisté (vyprané), bez vad, se štítky, které informují o materiálovém složení a doporučeném způsobu údržby.

Při předání zakázky bude potvrzen předávací protokol o objemu zakázky podpisem obou smluvních stran.

Zákazník se zavazuje předat zakázku ve stanovený čas – tzn. být na místě uvedeném v objednávce v daném čase, popřípadě zajistit osobu, která zakázku předá, případně předem informovat telefonicky poskytovatele o skutečnosti, že na daném místě nebude v objednaném čase.

Doba trvání vyhotovení zakázky je min. 48 hodin od převzetí prádla, pokud není dohodnuto jinak.

IV. Odměna za služby

Platba za služby je možná pouze v hotovosti na základě zjednodušeného daňového dokladu.

Výše odměny resp. způsob výpočtu ceny zakázky, kterou je zákazník povinen zaplatit poskytovateli je uvedena na www.nazehlime.cz/cenik.

V. Povinnosti a odpovědnost

Poskytovatel se zavazuje vykonat službu s odbornou péčí. Za prádlo bez štítků, které informují o materiálovém složení a doporučeném způsobu údržby, není poskytovatel odpovědný. Takové prádlo bude žehleno běžným způsobem s ohledem na strukturu a materiál.

Pokud poskytovatel zjistí na prádle vady (např. skvrny, roztržení, rozpárání, prodření, atd.), které nebyly zjištěny při převzetí, bude zákazník kontaktován a bude domluven další postup.

Zákazník je povinen předem upozornit poskytovatele na zakázku hodnou zvláštního zřetele, na veškerá poškození vzniklá dříve a na prádlo zvláštní finanční hodnoty. Poskytovatel si vyhrazuje právo zakázku předem odmítnout bez udání důvodu.

Pokud si zákazník přeje vyžehlené prádlo pověsit na ramínko, je povinen ramínko v odpovídajícím počtu přibalit nebo bude ramínko poskytnuto poskytovatelem za poplatek 5 Kč/kus.

Poskytovatel poskytuje zdarma na vyžehlené složené prádlo papírovou tašku a ochrannou folii na prádlo, které je zákazníkem požadováno pověsit na ramínko.

VI. Převzetí prádla – hotové zakázky

Při předání hotové zakázky poskytovatelem zákazníkovi je opět potvrzen předávací protokol o objemu zakázky podpisem obou smluvních stran. Zákazník je povinen před podepsáním tohoto předávacího protokolu si zkontrolovat jakost odvedené služby žehlení.

Reklamace jsou možné pouze při převzetí hotové zakázky. Podepsáním předávacího protokolu zákazník stvrzuje řádné provedení služby žehlení a vzdává se nároků na další reklamaci.

VII. Závěrečná ujednání

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje zákazníky o všech takových změnách či doplněních informovat prostřednictvím portálu nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto OP jsou platné a účinné od 30. 7. 2018.